• Ove Jobring från Göteborgs Universitet berättar om hur man arbetar med sociala medier som affärsverktyg.

KKN – Kreativa och kulturella näringar

Begreppet ”Kreativa och kulturella näringar”, utgångspunkten för Creative Cluster, har sin grund i Kulturrådets arbete med frågorna. Så här skriver Kulturrådet på sin hemsida:

”Tillgång till konst och kultur är viktigt för att en region ska utvecklas och vara attraktiv. De kreativa och kulturella näringarna är en viktig del av detta.

Alla regioner i Sverige har utarbetat egna planer eller program för de kulturella och kreativa näringarna och inom EU-samarbetet lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram som väsentliga för att implementera EU 2020-strategin. Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som funnits mellan 2009-2012 har nu avslutats.

Det av regeringen inrättade Rådet för kulturella och kreativa näringar som har följt arbetet har överlämnat sina slutsatser till regeringen. Rådets arbete, tillsammans med insatserna inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, kommer nu att ligga till grund för fortsatt strategiarbete där såväl branschaktörer som offentliga organisationer kan bidra till områdets utveckling.”