STADGAR

för Creative C Innovation Hub Väst ekonomisk förening

1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens firma är Creative C Innovation Hub Väst, ekonomisk förening.

2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Creative C Innovation Hub Väst ska verka oberoende av andra organisationer och för företag med intresse för och inom kreativa och kulturella näringar. Creative C Innovation Hub Väst har till ändamål att för sina medlemmar tillvarata deras ekonomiska intressen inom områden i enlighet med nedan angiven vision, mission och grundsyn. Medlemmar kommer att delta i föreningen via de event som arrangeras, både som besökare och genom att de tillsammans med projektledningen för föreningen utvecklar aktiviteter och arbetsområden. De huvudsakliga uppgifterna är definierande enligt följande:

2.1 VISION

Att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och samarbetspartners inom följande kreativa och kulturella näringar; Arkitektur, bibliotek, museum och kulturarv, Dataspel och ny media, Design, Film, Fotografi, Konst/Konsthantverk, Scenkonst, Media, Musik, Reklam, Tryckt media.

2.2 MISSION

Att genom långsiktig integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, kultur, engagerade medborgare, utbildning och offentlig sektor skapa unika förutsättningar för innovation och affärsutveckling samt produktförädling inom kreativa och kulturella näringar.

2.3 GRUNDSYN

Att säkerställa att vår arbetsform präglas av agilitet och öppenhet samt att vi använder ett iterativt arbetssätt i syfte att på sikt bygga och förändra infrastruktur enligt vår vision.

3. FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt sätte i Borås Kommun i Västra Götalands län.

4. MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlemmar är privata företag inom kreativa och kulturella näringar, enskilda kreatörer samt offentliga verksamheter. Även bransch-organisationer ska tillåtas medlemskap, dock utan att företag eller individer ingående i branschgemenskapen därigenom automatiskt erhåller medlemskap. Medlemskap gäller under förutsättning att av årsmötet fastställd medlemsavgift är betald.

5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

6 INSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 500 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

7 MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Dock högst 250 sek.

• Insatskapital
 500 sek
• Medlemsavgift
 250 sek
• Serviceavgift för företag med fler än 5 anställda 2 500 sek

Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

8 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

9 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

10 STYRELSEN

Styrelsen i Creative C Innovation Hub Väst består av högst fem ledamöter och högst
två suppleanter. Styrelsen väljs 2 år växelvis. Kassör eller ordförande omfattas inte av
2 års omval.

10.1 STYRELSENS LEDAMÖTER

Ledamöterna ska fördelas enligt följande: tre från näringslivet varav en väljs som ordförande, en representant för Borås stad, samt en representant för vetenskaplig forskningsverksamhet. Branschrepresentant kan väljas som suppleant om årsmötet
så beslutar. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

10.2 KALLELSE TILL STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

11 REVISORER

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

12 RÄKENSKAPSÅR

Creative C Innovation Hub Väst, ekonomisk förenings räkenskapsår är kalenderår.

13 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

14 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ett ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Val av mötesordförande
Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötesprotokollet

Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt fråga om dess godkännande
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgiftens storlek
Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Val av styrelse:
ordförande
och fyra ordinarie ledamöter
högst två suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Fastställande av valberedning, 2 ledamöter varav en är sammankallande.

14.2 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse ska vara utsänd senast två veckor före dag för årsmötet.

14.1 TIDPUNKT FÖR ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

14.3 RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTE

Röstberättigade är medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift och insatskapital.

14.4 UTVÄRDERING AV FÖRENINGENS ÄNDAMÅL PÅ ÅRSMÖTE

Verksamhetsberättelsen skall redovisa om intentionerna för föreningens ändamål har uppfyllts i enlighet med § 3.

14.5 ÄNDRING AV STADGAR PÅ ÅRSMÖTET

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmötet. För giltigt beslut fordras kvalificerad majoritet (2/3-majoritet)

15 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

16 UPPLÖSNING

Upplösning av Creative C Innovation Hub Väst kan endast ske genom kvalificerad majoritet vid två föreningsmöten med minst två månades mellanrum.
ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.